VODOVOD I KANALIZACIJA

• Izgradnja magistralnih i sekundarnih vodovoda, kućnih priključaka te vodovodnih instalacija u objektima

• Izgradnja kanalizacijskih kolektora, kućnih priključaka te kanalizacijskih instalacija u objektima

• Objekti visokogradnje i niskogradnje vezanih uz osnovnu djelatnost – vodocrpilišta, crpne stanice, vodospremnici, pročistači otpadnih voda, prometnice

• Opremanje cestovnih tunela – protupožarni sustavi / hidrantske mreže

• Ispitivanje, analiza te sanacija kvarova na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama

• Interventno i redovno održavanje instalacija vodovoda, kanalizacije te protupožarnih sustava tunela

Vodovod, sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a dijelom i poljoprivrede; također vodoopskrbni sustav. Njime se vode zahvaćaju, pročišćavaju, dovode do mjesta potrošnje i raspodjeljuju. Prema načinu pogona, tj. ostvarivanja potrebnoga tlaka vode, vodovod može biti gravitacijski, tlačni ili mješoviti. Uglavnom se sastoji od odozahvatnih građevina, odakle se voda glavnim cjevovodom dovodi do uređaja za poboljšanje njezine kvalitete i do vodosprema za uskladištenje, a potom se, uz pomoć razdjelne vodovodne mreže s pripadnim objektima i kućnim instalacijama te crpnih stanica za dizanje vode u više potrošačke zone, razvodi do krajnjih korisnika.
Kanalizacija (njem. Kanalisation < franc. canalisation), mreža podzemnih i nadzemnih cijevnih vodova i tehničkih uređaja za skupljanje i odvođenje otpadnih voda iz stambenih i javnih zgrada (sanitarna kanalizacija) i iz industrijskih pogona (industrijska kanalizacija) te za odvođenje oborinskih voda s krovova, prometnih i drugih površina (oborinska kanalizacija). Kanalizacija se sastoji od unutarnjih uređaja u zgradama i industrijskim pogonima (sanitarni uređaji, naprave za hvatanje i taloženje pijeska, masti i ulja, naprave za razrjeđivanje i neutraliziranje agresivnih tvari, odvodne cijevi do sabirnoga cijevnog voda), vanjske kanalizacijske mreže, crpnih stanica s tlačnim cijevnim vodovima, objekata za pročišćavanje i za ispuštanje otpadnih voda.

“AQUATERM”d.o.o. je moderna tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom u djelatnostima izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodnih sustava od izvora do potrošača, kanalizacijskih sustava, objekta visokogradnje i niskogradnje vezanih uz osnovnu djelatnost – vodocrpilišta, crpne stanice, vodospremnici, pročistači otpadnih voda, opremanje cestovnih tunela – protupožarni sustavi/ hidrantske mreže). Još od osnutka, izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda je osnovna djelatnost tvrtke AQUATERM d.o.o. te kroz dugogodišnje prisustvo na tržištu je stekla respektabilne reference u navedenoj djelatnosti.