„IKT za Poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa u Aquaterm d.o.o.“

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: IKT za Poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa u Aquaterm d.o.o.

Broj projekta: KK.03.2.1.03.0338

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu programa Poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Posrednička tijela: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Razdoblje provedbe Projekta je od 10. veljače 2017. do 10. veljače 2018.

 

Ukupna vrijednost Projekta je 670.503,75 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi su 536.403,00 kuna

Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 429.122,40 kuna

CILJEVI PROJEKTA:

Povećati konkurentnost poduzeća Aquaterm d.o.o.  kvalitetnijim  upravljanjem  i analizom poslovnih procesa uz korištenje modernih IKT tehnologija

Implementacijom ERP sustava, te hardvera i softvera za upravljanje projektima, inženjering i geodeziju te obradu dokumenata, optimizirati 10 poslovnih procesa u poduzeću Aquaterm d.o.o.

OČEKIVANI REZULTATI:

  1. Implementiran ERP (Enterprise Resource Planning) sustav koji integrira aktivnosti više poslovnih procesa u poduzeću Aquaterm
  2. Implementirani softveri za upravljanje projektima, inženjering i geodeziju te obradu dokumenata
  3. Nabavljena i stavljena u funkciju oprema potrebna za rad i punu funkcionalnost ERP sustava, te hardvera i i softvera za upravljanje projektima, inženjering i geodeziju te obradu dokumenata
  4. Osiguran kvalitetan sustav zaštite podataka

KRATKI OPIS PROJEKTA

Aquaterm d.o.o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost izvođenje građevinskih radova u niskogradnji. Karlovačka tvrtka se više od 40 godina bavi vodno gospodarskom djelatnošću i primarno je orijentirana na razvoj poslovanja i novih tehnologija u izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže kao i cjelokupnih sustava vodoopskrbe i odvodnje. Društvo je posljednjih godina orijentirano na usvajanje novih tehnologija, nabavci suvremene opreme za obavljanje poslova u okviru djelatnosti i pripremu za tržišnu utakmicu sa sličnim trgovačkim društvima, ali i stranim izvođačima radova. Aquaterm d.o.o. je prva hrvatska tvrtka koja cijevi polaže mikrotuneliranjem (ispod korita rijeka). Tvrtka je narasla na osamdeset i četiri zaposlenih osoba, broj i razina kompleksnosti projekata raste, pa je potrebno prilagoditi i informatičko-komunikacijski sustav koji će omogućiti kvalitetnije praćenje i upravljanje poslovnim procesima vezanim uz financije i računovodstvo, upravljanje zalihama i prodajom, upravljanje materijalnom imovinom, upravljanje projektima, servis, građevinsko poslovanje, upravljanje poslovnom dokumentacijom i urudžbiranje, odobravanje (workflow), inženjering i geodeziju. Analizirajući sadašnje stanje stvari u tvrtki, uočen je nedostatak softverskih rješenja za planiranje i praćenje realizacije ugovorenih poslova, tehnološka zaostalost u segmentu hardvera jer je veći dio postojeće opreme relativno zastarjelo te ne zadovoljava sve potrebe koje tvrtka nameće novim softverskim rješenjima. Projekt navedene probleme rješava putem 4 cjeline aktivnosti (elementa) koje su usmjerene na 1. Uvođenje ERP sustava, 2. nabavku softverskih licenci za upravljanje projektima i DWG datotekama (za geodeziju i inženjering), 3. nabavku prateće opreme koja će podržavati i omogućiti punu funkcionalnost novih softverskih rješenja te 4. osigurati kvalitetan sustav zaštite podataka. Realizacijom ovih cjelina aktivnosti do kraja projekta će se ostvariti svrha, a to je optimizirati 10 poslovnih procesa, čime će se na razini dugoročnog cilja, do kraja izvještajnog razdoblja, osigurati povećana konkurentnost poduzeća Aquaterm d.o.o. kvalitetnijim upravljanjem i analizom poslovnih procesa uz korištenje modernih IKT tehnologija. Realizacijom projekta uvođenja softverskih rješenja i nabavkom potrebne prateće opreme doprinosi se cilju Poziva, jer se razvojem i uvođenjem novih IKT rješenja utječe na razvoj novih kompetencija MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima – u konkretnom slučaju na području Karlovačke županije koja spada u 1. skupinu jedinica regionalne samouprave prema indexu razvijenosti. Projektom će se ostvariti i obavezni pokazatelji navedeni u Pozivu -zahvaljujući projektnim rezultatima, u izvještajnom periodu će se povećati broj zaposlenih za 12 osoba, povećat će se prihod od prodaje za očekivanih 15%, a do samog kraja provedbe, realizirat će se investicija u iznosu od 670.503,75 kn. Ciljnu skupinu projekta Čini 22 zaposlene osobe koje će biti izravno uključene u projektne aktivnosti kao korisnici IKT rješenja. Projekt korespondira s Razvojnom strategijom Karlovačke županije, gdje doprinosi realizaciji strateškog cilja 2 (Konkurentno gospodarstvo, razvoj poljoprivrede, turizma i infrastrukture).

„Ulaganje u razvoj i povećanje ukupne tržišne ponude poduzeća AQUATERM d.o.o.“

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: Ulaganje u razvoj i povećanje ukupne tržišne ponude poduzeća AQUATERM d.o.o.
Broj projekta: KK.03.2.1.05.0312

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda koji se provode u sklopu programa Poboljšanja razvoja i rasta MSP na domaćem i stranim tržištima u okviru OPKK-a.

Posrednička tijela: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. prosinca 2017. do 01. travnja 2019.

 

Ukupna vrijednost Projekta je 23.977.100,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi su 23.977.100,00 kuna
Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 8.432.185,00 kuna

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinos razvoju MSP-a u građevinskom sektoru povećanjem konkurentnosti i poticanjem pametnog i održivog rasta gospodarstva Republike Hrvatske primjenom novih i unaprjeđenih tehnologija, te smanjenje nezaposlenosti. Specifični cilj je modernizacija tvrtke te poboljšanje tehnološke spremnosti i razvoja kroz nabavku strojeva i opreme s rezultatom povećanja prihoda i broja zaposlenih.

OČEKIVANI REZULTATI:

  1. Nabavljeno i stavljeno u funkciju 30 radnih strojeva i uređaja

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće AQUATERM d.o.o. ima dugogodišnju tradiciju poslovanja s konstantnim rastom iz godine u godinu. Dugogodišnja tradicija i odgovorno poslovanje osigurali su poduzeću zdravu tržišnu poziciju, te kao takvo predstavlja tvrtku koja osigurava gospodarski napredak i nova zapošljavanja. Ulaganjem u nabavku strojeva povećati će se kapaciteti poduzeća u skladu s ciljevima projekta i ciljevima poziva, a rezultirati će povećanjem konkurentnosti, povećanjem prihoda i novim zapošljavanjima. Kupovinom radnih strojeva poduzeće će moći bolje konkurirati na javnim natječajima i obavljati veći broj poslova, a u isto vrijeme smanjiti troškove i povećati produktivnost. Osim navedenog suvremene strojeve karakterizira smanjena potrošnja goriva, te imaju ugrađene reduktore stakleničkih plinova u atmosferu, te su prilagođeni standardima i regulama EU. Sve navedeno doprinosi svrsi projekta, te ciljevima poziva i u skladu je sa strateškim dokumentima. Projektni prijedlog koji sadržava aktivnosti nabavke novih strojeva radi povećanja produktivnosti poduzeća, smanjenja troškova izvođenja radova i samim tim povećanja prihoda, izravno je povezan sa ciljevima Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost i predmetnim Pozivom. Odnosno navedeni specifični ciljevi projekta usmjereni su na povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem, ali i ostvarivanjem uvjeta za izlazak na inozemna tržišta. Kako je navedeno u Investicijskom prioritetu 3d. Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te za sudjelovanje u inovacijskim procesima i specifičnom cilju 3d1 OP Konkurentnost i kohezija 2013.-2020., povećanje uspješnosti sektora MSP ovisi o nizu čimbenika među kojima je i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, a što će se ovim projektom ostvariti. Naime, poduzeće AQUATERM d.o.o. unatoč uspješnom dugogodišnjem poslovanju, isto želi unaprijediti nabavkom novih strojeva koji će omogućiti povećanje prihoda i zapošljavanje novih djelatnika. Ovim projektnim prijedlogom, odnosno aktivnostima koje će se kroz njega provoditi, prije svega očuvanja postojećih radnih mjesta, otvoriti će se i mogućnost za zapošljavanje 32 nova djelatnika. Poduzeće AQUATERM d.o.o. želi modernizirati tehnologijsku opremu i poboljšati svoje poslovanje nabavkom novih strojeva i opreme. Navedeno se predmetnom Uredbom čl. 5. St. 3. toč. C) postavlja kao prioritet ulaganja, odnosno povećanje konkurentnosti MSP-ova planira se postići kroz podupiranje stvaranja i proširenja naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga. Kako se navodi u Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020. God. osnovni cilj strategije je povećanje konkurentnosti i produktivnosti malog gospodarstva koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima kako bi se održale povoljne stope rasta te dostigli najviši EU standardi.