OBRANA OD POPLAVA I VODOPRIVREDNI RADOVI

• Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na BP11.
• Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
• Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje

Radovi redovne i preventivne obrane od poplava i leda

• radovi se izvode u svrhu održavanja postojećeg stanja već uređenih korita  odotoka, te uređenja/osposobljavanja korita vodotoka i privođenju njihovog stanja redovitom održavanju

• izvođenje radova odnosi se na vode I. reda (međudržavni vodotoci i druge veće vode), te vode II, III i IV reda

 

Osnovne vrste radova koje se izvode u sklopu radova redovne i preventivne obrane od poplava i leda 

• Redovito uklanjanje naplavina iz korita vodotoka, kanala, inudacija, sa nasipa, s vodnih građevina i s područja uz vodne građevine

• Redovito uklanjanje vegetacije košnjom trave i krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm s krune, pokosa i bankina nasipa, inudacija i pokosa kanala

• Uklanjanje vegetacije krčenjem sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i grmlja s dna i pokosa korita vodotoka

• Provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz  orita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka i sa inudacija sa ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva

• Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka zbog odrona na pokosu

• Održavanje, odnosno popravci oštećenja krune, pokosa i bankina nasipa uz djelomično ojačanje tijela nasipa

• Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom

• Uspostava nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka – stalni ipovremeni bujični tokovi

• Održavanje postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka – stalni i povremeni bujični tok

• Redovito održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe

• Redovito održavanje, odnosno popravci oštećenja brklji, kilometarskih i drugih oznaka na nasipima i uz vodne tokove

Radovi izvanredne obrane od poplava i leda

• U sklopu ovih radova izvode se radovi prema direktnom nalogu Hrvatskih voda a odnose se na radove punjenja i transportiranja vreća s pijeskom na kritične lokacije na području BP11, slaganju zečjih nasipa na dijelovima gdje se očekuje podizanje vodnog vala, te konstatntom obilasku kritičnih dionica za vrijeme trajanja vodnog vala i nakon njegova prolaska

• Nakon prolaska vodnog vala izvodimo radove uklanjanja naplavina nanesenih poplavom, te sanaciji novootvorenih odrona na vodotocima

Radovi od zajedničkog interesa Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma

U sklopu ovih radova izvode se radovi na uređenju kanala i vodotoka koji prolaze kroz parcele u vlasništvu Hrvatskih šuma, a njihovo uređenje i održavanje proizlazi iz zajedničkog interesa Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma

 

Radovi od zajedničkog interesa Hrvatskih voda i HEP-a

U sklopu ovih radova izvode se radovi na uređenju kanala i vodotoka na BP11 koji su od velike važnosti za normalno funkcioniranje objekata u vlasništvu HEP-a a usko su vezani uz uređenost vodotoka Hrvatskih voda

 

Radovi na hitnim intervencijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda

• Radovi na hitnim intervencijama odnose se na radove izvođenja hitnih radova na sanaciji postojećih objekata obrane od poplave (nasipa, zidova,…) koji su oštećeni tijekom vremena eksploatacije i predstavljaju opasnost za ljude i imovinu

• Najviše se izvode radovi na sanaciji postojećih obaloutvrda čija je stabilnost vrlo bitna za funkcioniranje kompletnog sustava obrane od poplave

Važnost radova redovne, preventivne I izvanredne obrane od poplava

• Svi radovi koji se izvode u sklopu radova obrane od poplave vrlo su važni jer osiguravaju protočnost kanala i vodotoka za vrijeme velikih oborina, a s time i umanjuju moguće štete koje nastaju na objektima i poljoprivrednim usjevima

 

Osiguranje kvalitete:

• Kontinuirano praćenje izvođenja radova

• Ugradnja materijala koji zadovoljavaju tehničke uvjete (materijali sa certifikatom I atestnom dokumentacijom)

• Geodetsko iskolčenje, praćenje i snimanje izvedenih radova

• Kontinuirana komunikacija sa predstavnicima investitora na terenu

• Suradnja sa vlasnicima postojećih podzemnih instalacija (evidentiranje položaja, mikrolokacija) kako se iste ne bi oštetile prilikom izvođenja radova

• Suradnja sa predstavnicima gradova, općina, mjesnih odbora i gradskih četvrti u svrhu pravovremenog obavještavanja vlasnika parcela uz vodotoke i ishođenja njihovih suglasnosti za izvođenje radova