GEODETSKI RADOVI

Geodetski ured
Djeluje od 2007. godine i uglavnom se bavi poslovima vezanih uz primarnu djelatnost tvrtke odnosno infrastrukturom i pripadajućim objektima, mikrotuneliranjem, prometnicama i po potrebi ostalim geodetskim poslovima za koje je ured registriran: DGU suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova ima od 2008. godine
• izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
• izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
• izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
• izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
• tehničko vođenje katastra vodova,
• izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
• izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
• izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
• izradu geodetskoga projekta,
• iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
• izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
• geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
• praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
• izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
• stručni nadzor nad navedenim geodetskim radovima

Komunalna infrastruktura
• snimanje geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
• prijenos projektiranih točaka s projekta na teren (iskolčenje) s izradom pripadajući geodetskih elaborata i dodatna iskolčenja tijekom same gradnje
• snimanja u svrhu kontrole i osiguranja geodetskih točaka i kontrolnih točaka na samoj građevini
• permanentna snimanja tijekom izgradnje potrebna za izradu geodetskog elaborata infrastrukture kao tehničke osnove za vođenje katastra infrastrukture ili geodetskog situacijskog nacrta izvedene građevine
• izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja za komunalnu infrastrukturu
• snimanja i obrada podataka za potrebe izrade GIS-a baze podataka infrastrukture